ហោរាសាស្ត្រ​សម្រាប់​ថ្ងៃ​អង្គារ ​ទី​១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ – CEN