រដ្ឋា​ភិបា​លវៀ​តណាម ​ផ្តល់ប្រា​ក់កម្ចី​ដល់គ្រួ​សា​ររ​ងគ្រោះ ដើម្បីយកសាកសពពួ​ក​គេត្រ​ឡប់​ពីអ​ង់គ្លេស​វិញ – CEN