ប្រធាន​ស្ថាបនិក (ICAPP) ៖ កម្ពុជា​មា​មាន​សុខសន្តិភាព និង​មានការ​រីកចម្រើន និង​ជា​ប្រទេស​គំរូ​មួយ ដែល មានការ​បង្រួបបង្រួម​ជាតិ ឯកភាព​ជាតិ – CEN