ថ្នាក់ដឹកនាំ​កម្ពុជា​និង​មី​យ៉ាន់​ម៉ា បាន​រិះរក​វិធី​ធ្វើយ៉ាងណា​ជំរុញ​ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម និង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​បន្ថែម​ទៀត​ – CEN