បុណ្យសមុទ្រ​លើ​កទី៨ ជុំទី២ នឹងរៀបចំឡើងនៅខេត្ត​កំ​ពត ចាប់ពីថ្ងៃទី២០-២២ ខែធ្នូ – CEN