ស្ថាន​ភាព​អា​កាស​ធាតុចុះ​ត្រ​ជាក់ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ដល់ទី ២៧ វិច្ឆិកា – CEN