អតី​តបុ​គ្គ​លិក​ស្ថាន​កុ​ងស៊ុល​អង់គ្លេ​ស​នៅ​ហុងកុង ថាគាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធ​រ​ចិន​ ធ្វើ​ទា​រុណ​ក​ម្ម – CEN