ប្តឹងប្រធានសហគម​​ន៍ក​សិកម្ម​​ប្រើប្រា​​ស់ទឹ​កទំ​ន​ប់៧៨​ជ្រាវ និងជាប្រធាន​ស​ហគម​ន៍​ទេ​ស​​ចរណ៍​ធម្ម​ជាតិ​បឹ​ងពារាំង​ ពីប​ទប៉ុ​នប៉​ង​មនុស្ស​ឃា​តគិ​​​តទុ​​ក​​ជាមុន​ – CEN