អគារឥន្ទ្រទេវី សម្រាប់បម្រើដ​ល់ប​ញ្ញ​វន្ត ទាំងខាងផ្នែក​វិ​​ទ្យា​​សាស្រ្ត​ពិត និងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គ​ម​ – CEN