ជម្លោះក្នុងរង្វង់ សមា​គ​មសិល្បៈ រឿងថវិកានោះ ត្រូវសម្រុះសម្រួលគ្នាបញ្ចប់ ក្នុងស្មា​រតីជាគ្រួសារអ្នកសិល្បៈ – CEN