មើល​របៀប​ក្រពើ​រក្សា​ជីវិត​ដ៏​អស្ចារ្យ នៅពេល​ដែល​ទឹក​ត្រូវ​កក​ទាំងស្រុង​ – CEN