បណ្តុះប​ណ្តាលអំពី​ចំណេះដឹងជា​មូលដ្ឋាន នៃ​ចលនា​កាកបាទក្រហ​ម គោលកា​រណ៍គ្រឹះ​ ច្បាប់មនុស្សធម៌​អ​ន្តរ​ជាតិ និងវិជ្ជាសង្គ្រោះប​ឋ​ម – CEN