ប៉ូលិស​ស័ក្ត​៤ ដែល​ធាក់​លើ​ប៉ូលិស​ជាប់កិច្ចសន្យា ត្រូវបាន​នាំ​ខ្លួន​មកដល់​តុលាការក្រុង​ភ្នំពេញ​ហើយ​ – CEN