ប្រតិទិនឈប់​សម្រា​​ក ការងាររបស់មន្រ្តីរា​ជ​កា​រ ​និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ២០២០ ចំនួន២២ថ្ងៃ​ – CEN