វៀតណា​មប្រ​ឈមនឹងការ​ខ្វះ​សា​ច់ជ្រូក ដោយសារជំងឺគ្រុនផ្តា​សា​យជ្រូ​ក – CEN