ការចង​ចាំនូ​វការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត ដោយស្មោះចំពោះជាតិ​ – CEN