ក្រុមហ៊ុន​អាមេរិក ​GE មានបំណង​ចូលរួម ក្នុង​វិស័យ​ថាមពល​នៅ​កម្ពុជា ដើម្បី​រួមវិភាគទាន​លើ​ការខ្វះខាត​អគ្គីសនី​ – CEN