ត្រាំនិយាយថា កុំតែដោយសារគាត់ ​កុំអីហុងកុងនឹងត្រូ​វ​កម្ទេចក្នុងរយៈពេល ​១៤នាទី – CEN