សម្លាប់គេផ្តាច់ពូជ ឥឡូវបុរស​ម្នាក់​ស្លាប់ ដោយឧបករណ៍​ឆក់​ត្រី​​ – CEN