សង្ស័យស្រ​វឹង​ បុរសពីរ​នាក់​ស្លាប់​ក្នុ​ងរថយន្ដ ពេលក្រឡាប់​ចូ​លក្នុ​ងប្រ​ឡាយ​ – CEN