បើស​ម្ពាធឈា​មឡើ​ង​ខ្ពស់ អ្នកអាចប្រឈមនឹ​ង​គ្រោះថ្នា​ក់ទាំ​ងនេះ – CEN