ហោរាសាស្ត្រ​សម្រាប់ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៦ ​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩​ – CEN