រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា ស្នើសុំ​ឲ្យ​ភាគី​កូរ៉េ ពិនិត្យ​លទ្ធភាព​ជួយ​បង្កើនការបញ្ជាទិញ​ទំនិញ​បន្ថែម​ពី​កម្ពុជា​ – CEN