ឆ្នាំ២០២០ រាជរដ្ឋា​ភិ​បាល គ្រោងនឹងចំណាយប្រ​មា​ណ៨​.​១៩៦លាន​ដុល្លារ​ ហើយ​​​កំណ​ត់​​​​​​ទំ​​​ហំនៃ​​ការ​ខ្ចីប្រាក់ពី​ដៃគូអ​​​ភិវឌ្ឍន៍ប្រមាណ១.៩​២​៧ លាន​ដុល្លា​​រ – CEN