សាកសព​ជន​ជាតិ​វៀត​ណា​ម ដែលស្លាប់ក្នុងទូកុង​តឺ​ណឺនៅ​អង់​គ្លេស បានមកដល់វៀតណាមហើ​យ​ – CEN