យន្ត​ហោះបុ​កគ្នា​នៅ​ម៉ាលី​ ផ្តាច់ជីវិតទាហ៊ាន​បា​រាំ​ងចំ​នួន ១៣នាក់ – CEN