ទំនាស់ដីធ្លី ​រវា​ងឈ្មួញ​មាន​ទ្រព្យ ជាមួយពលរដ្ឋ​ក្រី​ក្រ បានបន្តកើតមាន​នៅ​ខេ​ត្តម​ណ្ឌល​គិរី – CEN