បារាំងថា មិនមានការហា​មប្រាម​ប្រព័​ន្ធ 5G របស់ Huawei នៅប្រទេសខ្លួនឡើ​យ – CEN