ជំរុញអនុវត្តផែនការ​ សក​ម្ម​ភាព សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូ​វ​គោ​ក នៅខេត្តព្រះសីហនុ – CEN