ក្រុមហ៊ុន​ធំៗ ចំនួន​ ៣៥ មកពី​ប្រទេស​ចិន​ចាប់អារម្មណ៍​លើ​ការវិនិយោគ ក្នុង​ទឹកដី​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ​ – CEN