កម្ពុជា​នឹងធ្វើ​ជា​ម្ចាស់ផ្ទះ រៀបចំ​មហាសន្និបាត​សមាគម​អន្តរជាតិ អភិបាលក្រុង​ប្រើប្រាស់​ភាសា​បារាំង​ – CEN