បណ្តុះបណ្តាលអ្នកកាសែត ពី​ “ការអង្កេត និងប្រមូលព័ត៌មាន ទាក់ទងការជួញដូរសត្វព្រៃ” – CEN