អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តរកឃើញសាក​ស​ព​កូនឆ្កែ​មួយក្បា​ល​អាយុ ១៨.០០០ឆ្នាំ នៅមានទម្រង់ល្អឥតខ្ជោះ​ – CEN