កម្ពុជា និងអាល្លឺម៉ង់ បានចុះហត្ថលេខា លើកិច្ចព្រមព្រៀង ហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការចំនួន២ លើទំហំទឹកប្រាក់ ប្រមាណ ៧៤ លានដុល្លារ – CEN