ជ្រើសរើស​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ឱ្យទៅ​ធ្វើការ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​ – CEN