មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ជាង ១៧០​នាក់ ទទួល​ការបណ្តុះបណ្តាល​ពី​សហភាព​អឺរ៉ុប​អំពី​សុវត្ថិភាព​គីមី​ – CEN