អនាគត​កូន​ប្រ​សារបស់នាយករដ្ឋម​ន្រ្តី​អាល់​បានី​ ស្លាប់ក្នុងគ្រោះរញ្ជួយ​ដី​ – CEN