រដ្ឋមន្ត្រី​អប់រំ ជំរុញ​ឲ្យ​គ្រូបង្កើន​គុណភា​ពអប់​រំ តាមរយៈ​ការអប់រំ​បណ្តុះ​ស្មារតី​ដល់​សិស្សានុសិស្ស – CEN