គ្លីនិក Absolute Health នៃប្រទេសថៃរៀបចំសិ​ក្ខា​សាលា​ស្តីអំ​ពី ការព្យាបាលបង្កើតកោ​សិ​កាថ្មី​ឡើង​វិញ និងពន្យា​រ​ភាព​ចាស់ – CEN