បិទ​បញ្ចប់​ដំណើរ​ក្បួន​រថយន្ត​ទេសចរណ៍ (Caravan Tours) ផ្លាស់ប្តូរ​ទេសចរណ៍ និង​វប្បធម៌ ឡាន​ឆាង​-​មេគង្គ – CEN