ទាំងអស់គ្នា​ចូលរួម​ជា​ចរន្ត​ជាតិ​មួយ ក្នុងការ​ទប់ស្កាត់​ការរីក​រាលដាល​នៃ​មេរោគ​អេដស៍ និង​ជំងឺអេដស៍​ – CEN