អង្គភាពប្រឆាំង​អំពើពុ​ករលួយ ស្នើឱ្យផ្សព្វផ្សាយ ខ្លឹមសារ ប្រឆាំងអំពើ​ពុករលួយ ១៣ចំណុច តាមក្រ​សួ​ងស្ថាប័ន និងអង្គភាពចំណុះ – CEN