រោគស​ញ្ញាទាំ​ង​នេះ បញ្ជាក់ថាបេះដូងរប​ស់​អ្នក​កំ​ពុងខ្សោ​យ​ហើ​យ – CEN