យុវជន​ម្នាក់​ដាច់​កជើង​ម្នាង ពេលបើក​ម៉ូតូបុក​នឹង​រថយន្ត​កំពុង​បត់​ – CEN