ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា ចុះបញ្ជី​ជា​ស្ថាពរ ដល់​ក្រុមហ៊ុន​ចំនួន​៣ ក្នុង​ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ជិត​ ១០ ​លាន​ដុល្លារ និង​អាចបង្កើត​ការងារ​ជាង ​៣​ ពាន់​នាក់​ – CEN