ប្រជា​ជន​ភីលី​ពីន​រា​ប់សែ​ននា​ក់ភៀ​ស​ខ្លួ​ន​ចេញ ខណៈព្យុះទីហ្វុងកាំម៉ូរីបោកបក់លើប្រទេ​ស​នេះ – CEN