មនុស្សចំនួ​ន២​៨នាក់ នៅក្នុង​ស្រុក​ពួក មានអាការៈពុ​ល​ត្រីប្រៃកំ​ពិ​ស – CEN