រ​ថយន្តម៉ាកកាមរី គូទស្វិតមួយគ្រឿង បានក្រ​ឡាប់​ផ្ងា​រជើង ក្នុងប្រ​ឡា​យទឹក – CEN