ជប៉ុនផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឥត​សំ​ណង ដល់កម្ពុជា ជាងពីរប៊ី​លា​នយ៉េ​ន សម្រាប់ពង្រីកប្រ​ព័ន្ធ​ផ្គ​ត់ផ្គង់ទឹ​កស្អា​ត នៅខេ​​ត្ត​ពោ​ធិ៍​​សា​ត់ – CEN