ទីក្រុងដែលមានភាពធន់ ៖ ការគិត​គូ​រ ពីបញ្ហាប្រឈម និងការស្ថាប​​នា​ទី​ក្រុ​​ង​​​ឡើ​​​ងវិ​ញ​ – CEN